Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż dnia 29.04.2016 roku, doszło do podpisania Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości, a Stowarzyszeniem Szersza Perspektywa. Porozumienie podpisali ze strony Stowarzyszenia Valores Veri Prezes Zarządu Marcin S. Kołosowski oraz Wiceprezes Zarządu Beata Uberna, a ze strony Stowarzyszenia Szersza Perspektywa Prezes Zarządu  Michał Kostyk.

Treść porozumienia zamieszczamy poniżej, wszystkie informacje na temat współpracy oraz realizowanych wspólnie inicjatyw przesyłane będą w newsleterze.

 

POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY

pomiędzy

Stowarzyszeniem Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości

reprezentowanym przez

Prezesa Zarządu Marcina S. Kołosowskiego

Wiceprezesa Zarządu Beatę Uberna

a

Stowarzyszeniem Szersza Perspektywa

reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Michała Kostyka

Niniejszym porozumieniem wyrażamy wzajemne wsparcie w szerokim zakresie realizacji celów statutowych obu Stowarzyszeń. Obie Strony deklarują wolę umacniania przyjacielskiej współpracy dla realizacji wspólnych celów, przy zachowaniu całkowitej wzajemnej autonomii. Będziemy wzajemnie dbać o dobre imię i wizerunek Partnera wśród swoich członków, partnerów, współpracowników, sympatyków i ogółu społeczeństwa. Obie Strony będą się w miarę możliwości nawzajem informować o własnej działalności i podejmowanych projektach mających wspólne dla celów obu Stowarzyszeń kryteria oraz, w miarę możliwości, wspierać się w ich realizacji. Deklarujemy wzajemnie promować swoje działania, zgodne ze statutowymi celami obu Stowarzyszeń.

Szczecin 29.04.2016 r.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szersza Perspektywa

Marcin S. Kołosowski

Beata Uberna

Michał Kostyk