Statut Stowarzyszenia
VALORES VERI

Polski Instytut Prawdziwych Wartości

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości i ma osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Barlinek.

§3.

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą Stowarzyszenia na zasadach określonych w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Stowarzyszenie może wystawiać legitymacje (karty członkowskie) i odznaki według wzorów ustalonych przez Zarząd, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów prawnych.

§4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.
 2. W ramach Stowarzyszenia mogą być tworzone sekcje specjalistyczne, kluby zainteresowań itp.

§5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. edukacja w zakresie finansów osobistych, rozsądku finansowego, fizycznej ekonomii oraz prawdziwych wartości polegająca na dążeniu do posiadania własności dóbr materialnych w formie metali inwestycyjnych.
 2. budowanie wspólnoty zawodowej przedstawicieli handlowych firm audytowanych i rekomendowanych przez stowarzyszenie zajmujących się handlem metalami inwestycyjnymi oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.
 3. obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
 4. dostarczanie członkom Stowarzyszenia rozwiązań ułatwiających podnoszenie kwalifikacji i skuteczności zawodowej.
 5. troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
 6. przeprowadzanie audytów i ocenę rekomendowanych rozwiązań opartych na metalach szlachetnych i strategicznych oraz wydawanie certyfikatów uwiarygodniających formę zakupu i posiadania.
 7. wsparcie członków i umożliwienie im awansu zawodowego.
 8. promocję działalności zawodowej członków stowarzyszenia,
 9. współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi , organizacjami społeczno – zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie popularyzowania działalności Stowarzyszenia
 10. współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej.

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków,
 2. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 3. opiniowanie projektów ustaw i aktów niższego rzędu, dotyczących handlu oraz pośrednictwa w handlu metalami inwestycyjnymi
 4. pomoc w nawiązywaniu stosunków gospodarczych pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia przez wydawnictwa i publikacje,
 6. pozafinansowe wspieranie członków Stowarzyszenia w trudnej sytuacji zawodowej i życiowej,
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu swoich członków, a do realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników.
 8. tworzenie oddziałów o lokalnym zasięgu działania.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym   może   być   osoba   prawna   zainteresowana   działalnością   Stowarzyszenia,   która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji popartej rekomendacją przynajmniej jednego członka zwyczajnego lub wspierającego.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna będąca dotychczasowym członkiem zwyczajnym stowarzyszenia, która na wniosek członków i/lub Zarządu i/lub Walnego Zgromadzenia została zgłoszona do uhonorowania w związku z zaangażowaniem i dużym wkładem na rzecz rozwoju i działalności Stowarzyszenia. Członka honorowego nominuje Zarząd po rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dodatkowych opinii wnioskodawców. Członek honorowy otrzymuje dożywotnie członkostwo w Stowarzyszeniu bez konieczności uiszczenia składki członkowskiej. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa Członka zwyczajnego. Członek honorowy może pełnić funkcję doradczą Zarządu Stowarzyszenia.

§12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 5. brać czynny udział w szkoleniach i konferencjach,
 6. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji jego zadań statutowych.
 7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 8. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 9. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 10. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

§13.

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do:
 4. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. udziału w działalności Stowarzyszenia,
 6. świadczenia zadeklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej.

§14.

  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
   2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
   3. Skreślenie z listy członków z powodu
    1. braku wniesienia ustalonej przez walne zgromadzenie wysokości składki członkowskiej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy.
    2. zalegania z opłatą wobec Stowarzyszenia dłużej niż 14 dni od terminu płatności,
   4. wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia statutu.
  2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
  3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
  4. Do osób, którym odmówiono  prawa  członkostwa  stosuje  się  odpowiednio  zasady  określone w ust. 3.
  5. Dane osobowe, które zostały złożone w deklaracji członkowskiej są przechowywane przez Zarząd, chyba że były członek wystosuje wniosek o zapomnienie danych osobowych lub przeniesienie ich do innego administratora

Rozdział 4

ORGANY STOWARZYSZENIA

§15.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,

§16.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie   kadencji,   Walne   Zebrania   uzupełnia   skład   osobowy   władz   poprzez   przeprowadzenie   wyborów   na nieobsadzone stanowisko. W takim przypadku można uzupełnić nie więcej niż 1/3 składu danego organu.

Walne Zebranie Członków

§18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§19.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne zebranie powołane jest i obraduje zgodnie z regulaminem walnego zebrania.

§20.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. udzielenie absolutorium aktualnemu Zarządowi
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

ZARZĄD

§21.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§22.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 10. podejmowanie uchwał   o   przynależności,   członkostwie,   partnerstwie   lub   współpracy   Stowarzyszenia   z organami   państwowymi   i   samorządu   terytorialnego,   samorządami   zawodowymi,   organizacjami   społeczno-zawodowymi,   samorządami   gospodarczymi,   innymi   stowarzyszeniami   o   podobnym   charakterze   oraz środowiskiem biznesowym.

KOMISJA REWIZYJNA

§23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§24.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§25.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§26.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§27.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy   i   spadki,   środki   pochodzące   z   ofiarności   publicznej,   ze   sponsoringu,   dotacje,   granty, subwencje, udziały, lokaty,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do 31 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy. W przypadku członków wstępujących do stowarzyszenia składka pierwsza opłacana jest wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej w dowolnym momencie roku składkowego, zaś w przypadku członków wstępujących do Stowarzyszenia w ostatnim kwartale roku składka jest przypisywana na rok kolejny.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§28.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga   kwalifikowanej   większości   2/3   głosów,   przy   obecności   co   najmniej   połowy   członków uprawnionych do głosowania lub ich pełnomocników.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach   dotyczących   rozwiązania   i   likwidacji   Stowarzyszenia,   nie   uregulowanych   w   statucie,   mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Tekst statutu uchwaliło Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwałą nr 10/2018 z dnia 23.02.2019 r.