CZY POTRAFIMY MYŚLEĆ JAK INWESTOR?

Od kilkunastu lat wykonuję zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami i jestem również czynnym inwestorem.  Moje spojrzenie na rynek nieruchomości jest zatem szersze i pozwala widzieć więcej. W naszej pracy, jako pośrednik dajemy możliwości zamiany środka płatniczego (w dużej ilości) na dobra znacznej wartości stanowiące prawdziwą wartość materialną nieruchomość.

Dokładnie wiemy jak dochodzi do odpłatnego przeniesienia praw do nieruchomości związanego ze zbyciem przez jedną stronę i nabyciem przez drugą. Znamy to z codziennej praktyki i poznajemy motywacje inwestorów. Od setek, a nawet tysięcy lat posiadanie nieruchomości było przywilejem tylko niewielkiej grupy zamożnych ludzi – arystokracji. Doskonale ujął temat Niall Ferguson  znany brytyjski historyk, który w książce „Potęga pieniądza” przyglądał się roli, jaką na przestrzeni stuleci odgrywały i nadal odgrywają finanse oraz rynki, w tym nieruchomości.

Aby zrozumieć również mechanizmy, którym podlega ten rynek przyjrzyjmy się, co składa się na majątek gospodarstwa domowego. Majątek gospodarstwa domowego obejmuje aktywa finansowe, w tym pieniądz gotówkowy (poza kasami banków), oszczędności netto gospodarstw domowych w bankach (tj. po odjęciu zadłużenia), akcje, obligacje itp. oraz aktywa niefinansowe, czyli środki trwałe wraz z wartościami niematerialnymi i prawnymi, a także rzeczowe środki obrotowe. Artur Pollok i Grzegorz Wałęga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie twierdzą, że gromadzenie majątku przez gospodarstwa domowe odbywa się na drodze oszczędzania, a nie zadłużania. Zarządzanie tym majątkiem polega zaś na dokonywaniu wyboru form jego gromadzenia i przechowywania.

Jakie czynniki wpływają na wybór form gromadzenia majątku przez gospodarstwa domowe? Wybór form gromadzenia majątku przez gospodarstwa domowe determinowany jest wieloma czynnikami, do których należy zaliczyć przede wszystkim:

  • dochodowość danego aktywu, czyli stopę czystego dochodu realnego rozumianą jako przychód z aktywu pomniejszony o wszelkie wydatki (prowizje i opłaty) związane z jego nabyciem, korzystaniem i likwidacją oraz skorygowany o utratę wartości wskutek inflacji; duże znaczenie mają tutaj również zasady i wysokość opodatkowania dochodu (bądź przychodu) z aktywów;
  • preferencję płynności, która wynika z konieczności posiadania zasobów pieniądza gotówkowego niezbędnych do utrzymania niezakłóconego procesu konsumpcji, a także finansowania innych nieprzewidzianych wydatków gospodarstwa domowego,
  • koszty alternatywne (koszty utraconych możliwości), czyli wartość potencjalnych korzyści z różnych dostępnych dla gospodarstwa domowego form lokat oszczędnościowych,
  • stopę inflacji – niski jej poziom sprzyja rozwojowi rynków aktywów finansowych, podczas, gdy wysoki i nieustabilizowany prowadzi do ucieczki od nich w stronę aktywów rzeczowych;
  • swobodę rozporządzania, a więc warunki likwidacji lokaty oszczędnościowej (czas dostępu do zgromadzonych środków, łatwość odzyskania wpłaconego kapitału i przyrostu oszczędności w przypadku przedterminowej likwidacji), możliwość jej prolongowania na kolejny okres, potencjalny zakres zmian (negocjowania) warunków w trakcie umowy, możliwość konwersji lokaty na inną oraz prostota jej cesji (przenoszalności) na osoby trzecie;
  • techniczne cechy produktu oszczędnościowego, a zwłaszcza łatwość monitorowania stanu oszczędności np. przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych (Internet), dopasowanie (elastyczność) do indywidualnych potrzeb oszczędzającego, zabezpieczenie przed operowaniem oszczędnościami przez osoby nieuprawnione,
  • tradycję oraz tzw. kulturę finansową, wyrażającą się umiejętnościami funkcjonowania na rynku finansowym (czynniki te odgrywają dużą rolę w przypadku gospodarek przechodzących transformację systemową, w tym również Polski),
  • dodatkowe czynniki, takie jak np. możliwość pozyskania dzięki posiadanym aktywom oszczędnościowym innych produktów na korzystnych warunkach czy występowanie zabezpieczeń na wypadek zdarzeń losowych.

Dlaczego warto przyjrzeć się tematowi oszczędzania i posiadania, o czym pisał w artykule „MIEĆ ALBO NIE MIEĆ – OTO JEST PYTANIE” (https://valoresveri.pl/2016/02/miecalboniemiec/) w Newsletterze nr 120 Pan Piotr S. Wajda? Obecnie otwierają się większe możliwości przed ludźmi znającymi się na finansach niezależnie od ich miejsca zamieszkania, a jednocześnie potęguje ryzyko deklasacji finansowych analfabetów. Nagroda za „wejście do gry” nigdy dotąd nie była tak wysoka, a kara za ignorancję w sprawach finansów nigdy jeszcze nie wydawała się jeszcze tak surowa. Czy jesteśmy na progu „wielkiej wymiany gatunków”, jakie zdarzają się co pewien czas w świecie natury? Już niektórzy z nas wiedzą, że przed nami jest całkiem realny scenariusz wielkiego wymierania instytucji finansowych, „które są za wielkie aby upaść”, a jednak tak się dzieje. Czy ten scenariusz może mieć wpływ na nasze prywatne finanse i wyniki finansowe naszych firm i bezpieczeństwo naszych rodzin?

Rynek aktywów niefinansowych stanowi alternatywę dla lokowania oszczędności na rynku finansowym. Wśród różnych segmentów rynku niefinansowego, istotnych z punktu widzenia gromadzenia majątku przez gospodarstwa domowe, wskazać należy przede wszystkim rynek nieruchomości w najróżniejszych jego formach i rodzajach, a także rynek metali szlachetnych czy strategicznych. O wielkiej różnicy związanej z prawdziwym inwestowaniem na ryku nieruchomości przeczytaliśmy w kolejnym artykule Piotra S. Wajdy: „CHCIWOŚĆ ZŻERA MÓZG – A NIERUCHOMOŚCI TO NIERUCHOMOŚCI…” (https://valoresveri.pl/2016/06/chciwosc-zzera-mozg/) w Newsletterze nr 121. Czy ten artykuł mógł sprawić, że zechcemy ujrzeć nowe trendy i szanse? Czy widzimy różnicę zarabiania gdy inni się zadłużają lub/i wtedy gdy inni się bogacą? Co jest bardziej etyczne? Czy jesteśmy gotowi, aby jako pośrednicy i klienci poznać zmiany jakie są naszym udziałem na rynkach finansowych i rynkach alternatywnych (w których jesteśmy przecież uczestnikami) i dawać możliwości zamiany środka płatniczego (już niewielkiej ilości) na dobra znacznej wartości stanowiące prawdziwą wartość materialną metale szlachetne i strategiczne lub nieruchomości (w jeszcze innym zakresie niż to robiliśmy dotychczas)?

Wraz ze Stowarzyszeniam Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości mam zaszczyt zaprosić na wyjątkowe SEMINARIUM „FINANSOWY ROZSĄDEK (http://finansowyrozsadek.pl). Po raz pierwszy w Szczecinie w terminie 18 czerwca 2016 r. najbardziej aktualny wykład w temacie finansów osobistych, geopolityki, systemu bankowego oraz finansowo-monetarnego, prelegent: Piotr S. Wajda. Jeszcze nikt nie odważył się tak przedstawić realia, w których żyjemy. Złudzenie jakie dają nam media zostanie obalone. Omamy, jakimi karmią nas banki i instytucje finansowe zniknie na zawsze. Polityczne zagrywki przestaną nas obchodzić. Zobacz jak na prawdę wygląda świat finansów, polityki i odgórnej kontroli społeczeństwa (reżimów prawnych). Poznaj sposoby jakimi wywłaszcza się społeczeństwa od setek lat. Zrozum mechanizmy gospodarczego terroryzmu.
Dowiedz się jak chronić swoją prywatność, poufność i bezpieczeństwo najbliższych.

KTO PIERWSZY WCHODZI DO GRY?

Pozdrawiam Cię serdecznie życząc rozsądku!

Beata Uberna

Wiceprezes Stowarzyszenia

 


Artykuł pochodzi z Newlettera nr 122 Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami