Statut Stowarzyszenia

VALORES VERI Polski Instytut Prawdziwych Wartości

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości  i ma osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Szczecin.

§ 3.

1. Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą Stowarzyszenia na zasadach określonych w tym zakresie przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie może wystawiać legitymacje (karty członkowskie) i odznaki według wzorów ustalonych przez Zarząd, z zachowaniem obowiązujących w tej mierze przepisów prawnych.

§ 4.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.
2. W ramach Stowarzyszenia mogą być tworzone sekcje specjalistyczne, kluby zainteresowań itp.

§ 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) edukacja młodzieży w zakresie finansów osobistych i rozsądku finansowego,
2) budowanie wspólnoty zawodowej wśród dystrybutorów i pośredników zajmujących się inwestycjami alternatywnymi oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat,
3) obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
4) dostarczanie członkom stowarzyszenia rozwiązań ułatwiających zwiększanie instrumentów podnoszących skuteczność zawodową,
5) troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
6) przeprowadzanie audytów i ocenę istniejących rozwiązań, produktów opartych na metalach szlachetnych, nieruchomościach i innych inwestycjach alternatywnych oraz wydawanie certyfikatów uwiarygodniających dany
produkt,
7) udostępnianie  członkom Stowarzyszenia produktów wcześniej audytowanych na wyłączność,
8) promocję działalności zawodowej członków stowarzyszenia,
9) współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie popularyzowania wiedzy na temat inwestycji alternatywnych  oraz z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze,
10) współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków,
2) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
3)opiniowanie projektów ustaw i aktów niższego rzędu, dotyczących handlu oraz pośrednictwa w handlu metalami szlachetnymi oraz inwestycjami związanymi z nieruchomościami,
4) pomoc w nawiązywaniu stosunków gospodarczych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również pomiędzy członkami Stowarzyszenia a instytucjami finansowymi, w tym zarówno krajowymi jak i zagranicznymi,
5) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
6) pozafinansowe wspieranie członków Stowarzyszenia w trudnej sytuacji zawodowej i życiowej,
7) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu swoich członków, a do realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników.
8)tworzenie oddziałów o lokalnym zasięgu działania.

 

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2.   Członkiem   wspierającym   może   być   osoba   prawna   zainteresowana   działalnością   Stowarzyszenia,   która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.   Członków   zwyczajnych   i   wspierających   przyjmuje   w   drodze   uchwały   Zarząd,   na   podstawie   pisemnej lub elektronicznej deklaracji.
4. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, który odznaczył się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w   działalność   Stowarzyszenia,   na   mocy   wniosku   formalnego   ze   strony   Zarządu   lub   przynajmniej   1/3 liczby członków Stowarzyszenia za rok poprzedzający wniosek.
1)  Tytuł  członka honorowego nadaje  się uchwałą Walnego  Zebrania Członków  poprzedzonego  głosowaniem jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków,
2) Członek honorowy zwolniony jest z opłaty składki członkowskiej,
3) Członek honorowy posiada wszystkie prawa określone w § 12,
4) Członek honorowy pełni rolę doradcy Władz Stowarzyszenia, jednak nie ma wpływu na podejmowane przez Władze Stowarzyszenia uchwały,
5) Członek honorowy, na własne życzenie, może pełnić rolę Ambasadora Stowarzyszenia promującego działalność Stowarzyszenia w imieniu własnym.
5. Członkostwo honorowe nadawane jest dożywotnio, jednak może ustać na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) Wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia statutu,
3) W przypadku ust. 5 pkt 2) zastosowanie ma §14 ust. 2 i 3.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) brać czynny udział w szkoleniach i konferencjach,
5) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji jego zadań statutowych.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) świadczenia zadeklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej.

§ 14.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4) wykluczenia członka w razie istotnego naruszenia statutu.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym  odmówiono  prawa  członkostwa  stosuje  się  odpowiednio  zasady  określone w ust. 3.

Rozdział 4
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 16.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 17.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie   kadencji,   Walne   Zebrania   uzupełnia   skład   osobowy   władz   poprzez   przeprowadzenie   wyborów   na nieobsadzone stanowisko. W takim przypadku można uzupełnić nie więcej niż 1/3 składu danego organu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31.03.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
5.   Prezydium   Walnego   Zebrania   wybierane   jest   w   głosowaniu   jawnym,   bezwzględną   większością obecnych
członków na okres 4 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 10 % ilości członków Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9.   Uchwały   Walnego   Zebrania   Członków   zapadają   w   głosowaniu   jawnym, zwykłą  większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków lub ich pełnomocników.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) udzielenie absolutorium aktualnemu Zarządowi
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

ZARZĄD
§ 21.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 22.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 50.000 zł
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10)   podejmowanie   uchwał   o   przynależności,   członkostwie,   partnerstwie   lub   współpracy   Stowarzyszenia   z organami   państwowymi   i   samorządu   terytorialnego,   samorządami   zawodowymi,   organizacjami   społeczno-zawodowymi, samorządami gospodarczymi, innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze oraz środowiskiem biznesowym.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 23.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 24.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5)   składanie   na   Walnym   Zebraniu   Członków   wniosków  o   udzielenie   (lub   odmowę   udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 26.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2)   darowizny,   zapisy   i   spadki,   środki   pochodzące   z   ofiarności   publicznej,   ze   sponsoringu,   dotacje, granty, subwencje, udziały, lokaty,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28.

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 29.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków   wymaga   kwalifikowanej   większości   2/3   głosów,   przy   obecności   co   najmniej   połowy   członków uprawnionych do głosowania lub ich pełnomocników.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.   W   sprawach   dotyczących   rozwiązania   i   likwidacji   Stowarzyszenia,   nie   uregulowanych   w   statucie,  mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Tekst statutu uchwaliło Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwałą nr 3/2016 z dnia 12.01.2016 r.